Ring for råd og vejledning - og et godt tilbud

​Telefon: 86 91 44 90 Michael: 22 74 08 03 Anders: 22 74 08 60

Ring mig op

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Udlejning

Tømrer- og Murerfirmaet Michael Pedersen ApS har foruden den fornødne ekspertise til diverse jord- og anlægsarbejder, også materiellet til at klare opgaverne.

Materiellet kan lejes i kortere eller længere tid, med eller uden fører.

Maskinparken består bl.a. af teleskoplæsser, rendegraver og traktor m. vogn.

Kontakt os for et godt tilbud.
Lejebetingelser

 1. Lejemålet regnes fra den dag materiellet afgår fra vores adresse, til og med den dag det bringes tilbage til vores adresse, begge dage medregnet.
 2. Lejen beregnes pr. påbegyndt dag af max. 8 timer gældende fra den dag materiellet forlader vores adresse til og med den dag det er retur på vores adresse. Modtager vi materiellet retur inden kl. 08.00, medregnes afleveringsdagen ikke. Der regnes normalt med 5 dages uge. Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej. Al udlejning til private beregnes som kalenderdage.
 3. Lejemålet gælder AB vor adresse, hvorfor lejeren debiteres for transportudgiften i forbindelse med lejemålet, hvis dette skal leveres. Transportforsikring skal dækkes af lejeren.
 4. I lejeafgiften er ikke indbefattet forbrugsmaterialer så som brændstof m.m.
 5. Det lejede materiel leveres af Tømrer- & Murerfirmaet Michael Pedersen ApS i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer er forpligtet til straks at reklamere i tilfælde af mangler eller fejl ved det lejede. Senere reklamationer har således ingen retsvirkning.
 6. Lejeren af dieseldrevne anlæg forpligter sig til som brændstof at benytte autodiesel. Smøreolie til motordrevet materiel og køleolie må kun benyttes de af os angivne olietyper.
 7. Lejer bærer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening, så længe materiellet ikke er afhentet af udlejer eller returneret på dennes adresse under hele lejemålet. Tømrer- & Murerfirmaet Michael Pedersen ApS garanterer ikke for nogen bestemt ydelse af materiellet. Brandskade og anden beskadigelse af det lejede materiel, uanset årsag, erstattes af lejer. Reparationer må kun udføres på et af os anvist værksted.
 8. Det lejede materiel returneres rengjort af lejer og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Efter aflevering på vor adresse, finder eftersyn sted, og evt. reparationer debiteres lejer + den daglige lejeafgift for materiellet pr. ”liggedag”. Lejer afholder endvidere enhver udgift til nødvendig rengøring, fjernelse af graffiti og sandblæsning/lakering.
 9. Tømrer- & Murerfirmaet Michael Pedersen ApS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Tømrer- & Murerfirmaet Michael Pedersen ApS. Tømrer- & Murerfirmaet Michael Pedersen ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i lejers besiddelse. Vi er heller ikke ansvarlige for skader på produkter, der er fremstillet af lejer eller på produkter hvori disse indgår. I øvrigt er Tømrer- & Murerfirmaet Michael Pedersen ApS ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre på samme betingelser ved personskade. Tømrer- & Murerfirmaet Michael Pedersen ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning Tømrer- & Murerfirmaet Michael Pedersen ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde os skadesløse i samme omfang, som vort ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker. Disse begrænsninger i Tømrer- & Murerfirmaet Michael Pedersen ApS’ ansvar gælder ikke, hvis Tømrer- & Murerfirmaet Michael Pedersen ApS har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Tømrer- & Murerfirmaet Michael Pedersen ApS og lejer er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem, på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.
 10. Tømrer- & Murerfirmaet Michael Pedersen ApS påtager sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelse til betjeningsmandskabet, i den periode, lejemålet varer.
 11. På lejemålet ydes ingen kredit.
 12. Det lejede materiel er kaskoforsikret af Tømrer- & Murerfirmaet Michael Pedersen ApS under hele udlejningsperioden. Jfr. dog pkt. 3. Selvrisiko påhviler lejer.
 13. Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse at sætte sig i besiddelse af dette, om fornødent med fogedens hjælp.
 14. Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.
 15. Alle priser er ekskl. moms, forbrug og forsikring.
 16. Evt. tvister anlægges ved retten i Århus.
 17. ADVARSEL: Brug af falsk ID i forbindelse med leje af materiel samt undladelse af returnering af materiel betragtes som tyveri og politianmeldes.

Adresseinfo

Selling Hedevej 1 

8370 Hadsten

Tlf: 86 91 44 90

CVR: 21555738

Vi er medlem af: